مسابقات سال۹۸_۹۹

مصیب خورشیدوند   ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۱

هرکه گویداومنم اومن نشد
خوشه اولایق خرمن نشد
من مشوازمن بشوتامن شوی
خوشه شوتالایق خرمن شوی

❤بنام عشق کلمه راستین عاشقان❤
🎺🎷🎻🎤

به اطلاع کلیه دوستان و مربیان
عزیز،عاشقین کبوترمسافتی،عاشقین
رقابت باجاده،کوه وبیابون میرساند
کلوپ بنزینگ اتحادکرج بعنوان اولین
کلوپ مسابقه دهنده باساعت درسطح
استان البرزدر نظر دارداولین دوره
مسابقات
😍 💪🏼زیبا،جذاب،مهیج💪🏼 😍درمسافتهای کوتاه_متوسط با حضور مربیان محترم ،متعهدومتعصب این رشته درسال۹۸_۹۹راطی۵مسابقه(جام سپهبدشهیدحاج قاسم سلیمانی) برگزارمینماید⚘❤

🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
مسابقات این کلوپ درطی۵مرحله وسطوح کوتاه ومتوسط به شرح ذیل خواهدبود
👇👇👇👇👇

⚘پیش مسابقه به مسافت۱۲۰کیلومترهوایی درتاریخ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ برگزارمیگرد⚘

🌹مسابقه اول ۲۲۰کیلومتر هوایی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۷🌹🕊

🌹مسابقه دوم۳۰۰کیلومترهوایی درتاریخ۱۳۹۸/۱۲/۱۹🌹🌹🕊🕊

🌹مسابقه سوم۴۰۰کیلومترهوایی درتاریخ۱۳۹۹/۱/۳🌹🌹🌹🕊🕊🕊

🌹مسابقه چهارم۵۵۰کیلومترهوایی درتاریخ۱۳۹۹/۱/۱۸🌹🌹🌹🌹🕊🕊🕊🕊

💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼مسابقه پنجم که مرحله نهایی وپایانی میباشددرتاریخ۱۳۹۹/۲/۵به مسافت هوایی۷۰۰کیلومترومحل رهاسازی مرزبازرگان میباشد💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼

⚖⚖⚖قوانین مسابقات که پس ازتشکیل جلسه مورخه۱۳۹۸/۵/۸باحضورمربیان به توافق نهایی رسیده وکتبا طی صورتجلسه به امضاء مربیان رسید✍⚖⚖

⚘مبلغ ثبت نام جهت حضوردرمسابقات پانصدهزارتومان ومهلت ثبت نام تا مورخ۱۳۹۸/۹/۲میباشد

⚘پرنده ای که دارای شماره تلفن باشد درمسابقات شرکت داده نمیشود🔕

⚘به نفرات اول دوم وسوم مسابقات۴مرحله اول لوح وبه نفرات اول تاسوم مسابقه۷۰۰کیلومترلوح وکاپ وبه پرنده هایی که تاروزسوم به آشیانه برگردندتاییدیه داده میشود

⚘پرندههای مقام اول تاسوم مسافت۵۵۰کیلومترو۷۰۰کیلومترتا۱۰روزاول نبایدپرهای انهاقیچی شوددرغیراینصورت مدرکی داده نمیشود

⚘پرنده هادریک زمان ومکان ازقبل تعیین شده رهاسازی میگردند

⚘تااتمام مسابقات هیچگونه تاییدیه ومدرکی به مربیان داده نمیشود

⚘هزینه حمل وداوربرعهده مربیان وشرکت کنندگان عزیزخواهدبودکه دوروزقبل ازمسابقه به حساب اقای جوادعابدینی مسئول برگزاری مسابقات واریزمیگردد

⚘چنانچه پرنده ای درطول۵مسابقه رتبه اول راکسب نماید ازطرف مدیرمسابقه پلاک طلابعنوان جایزه اهداخواهدشد

توضیح:📢تاریخ رهاسازی تنهادرصورت نامساعدبودن شرایط جوی قابل تغییرخواهدبود
درغیراینصورت به قوت خودباقیست🔊

مدیرکلوپ اتحادکرج
مصیب خورشیدوند
شماره تماس۰۹۱۹۵۳۳۵۹۵۰⚘❤🌹