پیوستن به خانواده بزرگ ساعت بنزینگ

مصیب خورشیدوند   ۰۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۲۳

درتاریخ۳شهریورماه ۱۳۹۸کلوپ اتحادکرج به پشتوانه مربیان وخدمتگذاری اینجانب مصیب خورشیدوند،به مجموعه بزرگ بنزینگ پیوست